Etik Kurallarımız

LINK Yapı topluma, çevreye, müşterilerine ve tüm paydaşlarına karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder ve bu sorumluluklar LINK Yapı etik iş ahlakının temel ilkelerini oluşturur.
 

Etik ilkelerin amacı; iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak, bu konudaki bilinci, duyarlılığı ve farkındalığı yükseltmektir. Etik ilkeler; iş süreçlerindeki tüm taraflara karşı, sadece yasal ve ticari değil etik sorumlulukla da hareket edilmesi konusunda rehber olma amacını gütmektedir.
 

Şirketimiz çalışanlarına ve Şirket adına temsilen hareket edenlere görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarında etik davranmaları konusunda yol gösterici olunması amaçlanmıştır.
 

Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri,
 

Şirketimizin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma ve geliştirmeleri beklenmektedir.


 

LINK Yapı Etik Kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, Etik Kurallarına uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi yönetim rolünde olan tüm çalışanların asli görev ve sorumlulukları arasındadır.
 

DÜRÜSTLÜK

Kurum dışı ve kurum içi tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır. Dürüstlük tüm paydaşlarımınız beklentilerini karşılarken bize rekabet avantajı sunar.
 

GİZLİLİK

Çalışan, yaptığı görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kurumu ile ilgili olarak öğrendiği bilgi ve sırları saklar. Öğrendiği sırları, bilgileri veya bunlara ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere veya makamlara veremez veya açıklayamaz. Bu yükümlülük kurum ile ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam eder.
 

ÇIKAR ÇATIŞMASI 

Şirket çalışanları görevlerini yerine getirirken, çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır, şirket yararını korumaya özen gösterir, kurum kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.
 

SORUMLULUKLAR

Şirket, müşterilerine, çalışanlarına, pay sahiplerine, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı aşağıda sıralanan sorumlulukları yerine getirmeye azami özeni gösterir.
 

Yasalara ve Mevzuata Uyum Sorumluluğu

Şirket her türlü faaliyetinde gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket eder. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir.
 

Görevde Özen Sorumluluğu

Çalışan, iş sözleşmesi ile üstlendiği işleri özenle yerine getirmekle ve işinin gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak/geliştirmek, gerekli bilgiyi edinmek için girişimde bulunmakla yükümlüdür. Her çalışan şirketi temsil ettiği bilinciyle, şirketin itibarını üçüncü şahıslara karşı korumakla ve şirketi zor duruma düşürecek davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdür. Her çalışan bağlantıda bulunduğu diğer çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlarla ilişkilerini iş ahlakı ve etik kurallara bağlı olarak yönetmekle sorumludur.
 

Çevreye ve Topluma Karşı Sorumluluk

Şirket, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder,çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket edilir ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alınır. Doğal kaynakların tüketimi asgari düzeyde tutulur.
 

Pay Sahiplerine Karşı Sorumluluk

Şirket faaliyetlerinde şirket değerinin arttırılması hedeflenir. Kârlılık ve risk yönetimi arasında bir denge kurmaya özen gösterilir.
 

Çalışanlara Karşı Sorumluluk

Adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanır. Çalışanlara ayrım gözetmeksizin gerek işe almada gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sunulur. İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışanın istihdamına ve çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlülüklerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir. Etik Politikamıza ek olarak, İnsan Kaynakları Politikamızdaki ilkelere bağlıyız. Kayıt dışı istihdamda bulunmayız, çocuk işçi çalıştırmayız, çalıştıran işletmelerle işbirliği geliştirmeyiz. İnsan haklarına saygı duyar, ihlallere ortak olmayız.
 

İşyeri İlke ve Kurallarına Uyma Sorumluluğu

Çalışan, işyerinin; yönetimi, uyumu, disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak koyduğu kurallara, bunlar ile ilgili olarak yayınlanan talimat, yönetmelik ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.
 

Davranış ve İlişkilerde Özen Gösterme Sorumluluğu

Çalışan, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işini dürüst ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.
 

Müşterilere karşı sorumluluk

Kaliteli ürün ve hizmet üreterek tutarlı ilişkiler geliştirerek,  uzun vadeli güven ortamıyla çalışmaların devamlılığı sağlanır. Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırarak müşteriler tarafından tercih edilen firma olmak hedeflenir.
 

Rakiplere Karşı Sorumluluk

Şirket, faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerle beraber ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin devamı konusunda titiz davranır. Rakiplere karşı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde hareket edilir.

 

Tedarikçilere Karşı Sorumluluk

Tedarikçilerimiz arasında ayrımcılık yapmayız, adil ve saygılı davranırız.